Test Driven Development

Tento kurz pomáha pochopiť ako môže programovanie riadené testami viesť k udržateľnému vývojovému prostrediu. Počas kurzu Vám naši tréneri predstavia nástroje a techniky pre dosiahnutie tohto cieľa.

Pre koho

Java vývojári, Scrum mastri so znalosťou Java

Čo sa naučíte

 • Prečo má byť testovanie prvoradé?
 • Spoznáte rôzne kategórie testov
 • Pochopíte či testami riadený vývoj je štýlom alebo dizajnom
 • Naučíte sa udržiavať testovací kód pomocou vzorov a refaktoringu
 • Naučíte sa vytvoriť kontinuálnu spätnú väzbu s pomocou kontinuálnej integrácie

Úroveň kurzu

Pokročilý

Trvanie kurzu

2 dni

Deň I – Sprint #1

„Prečo má byť testovanie prvé? „TDD je jednoduchý, ale revolučný objav: špecifikácia testov je špecifikáciou požiadaviek!“

Témy

 • Ekosystém testami riadeného vývoja
  “Ak je hodnotné vytvoriť t, potom je hodnotné to aj testovať, Ak to nie je hodné testovania, prečo potom míňate váš čas?” – Scott W. Ambler
 • Prečo má byť test prvým? Špecifikácia testov je špecifikáciou požiadaviek.
 • Benefity testovania najskôr
 • Preváži šetrenie zvýšené investície?
 • Kategorizácia testov
 • Test za testom alebo Testy naraz?
 • Zvonku dnu alebo zvnútra von?
 • Verifikácia stavu alebo chovania?
 • Stratégia automatizácie testov – stupne testovania, kontrola a validácia
 • Softvérová architektúra a testovanie
 • Skrátenie cyklu spätnej väzby

Cvičenie

Implementácia jednoduchej user story bez testov.

Deň I – Sprint #2

Ciele

 • Získajte okamžitú praktickú skúsenosť s programovaním riadeným testami (napíšte testy ako prvé) v porovnaní s tradičným programovaním.
 • Pochopenie pojmu Fixture a testovanie State Full Behavior.
 • Aplikovanie testovacích vzorov

Témy

 • Jednotka (unit), teda objektové testovanie
  „Objektové, testami riadené, programovanie je viac štýlom programovania než klasickou kontrolou kvality.”

  • Akcie unit test driven vývoja.
  • xUnit – Test Runner, trieda tesu, metóda testu
  • Použitie JUnit/NUnit
  • SUT, DOC a Test Fixture
  • Taxonómia fixtures
  • Implementácie gramotného testovania (Literate Testing)
  • Použitie Mockito a PowerMock
  • Jednotkové testy ako dokumentácia na úrovni dizajnu
  • Vzory xUnit

Cvičenie

Implementácia jednoduchej user story s testami.

Deň II – Sprint #3

Ciele

 • Pochopenie konceptu technického dlhu
 • Rozpoznajte problémy

Témy

 • Rast systému a udržanie malého technického dlhu
  „Refaktoring kódu by mal byť načasovaný v projektovom pláne do takých detailov ako písanie cyklu.” Scott W. Ambler

  • Agónia alebo Agilita?
  • Refaktoring ako stratégia udržania malého technického dlhu
  • Čistý kód a refaktoring
  • Problém v produkčnom kóde
  • Refaktoring príkladu produkčného kódu

Cvičenie

 • Identifikácia a diskusia o možnom refaktoringu výsledku Sprintu #1
 • Refaktoring kódu v pároch

Deň II – Sprint #4

Ciele

 • Pochopenie významu kontinuálneho dodávania v hodnotovom reťazci
 • Zoznámenie sa s nástrojmi prekladu
 • Použitie statickej analýzy kódu ako prevencie chýb

Témy

 • Kontinuálne dodávanie
  • Kontinuálne dodávanie v enterprise
  • Patterny vytvárania produktu – vytváranie komplexných aplikácií použitím ANT
  • Použitie CrusieControl
  • Meranie pokrytia aplikácie testami pomocou Cobertura
  • Analýza zdrojového kódu pomocou PMD a FindBugs

Cvičenie

 • Implementácia skriptov vytváranie produktu pre cvičnú aplikáciu
 • Automatizácia vytvárania pomocou CruiseControl

  Meno a priezvisko (*)

  Email (*)

  Spoločnosť (*)

  Poznámka

  Požiadavky na účastníkov kurzu

  • Kurz je vedený v anglickom jazyku.
  • Pokročilá znalosť jazyka Java.
  • Pochopenie základov Scrum.
  • Pochopenie základov manažmentu požiadaviek.
  • Skúsenosť s objektovo orientovaným vývojom.

  Potreby

  • Miestnosť dostatočne veľkú pre daný počet ľudí.
  • Projektor.
  • Flipchart, 1 rolku flipchartového papiera a fixy, 4 farby.
  • Pre každého účastníka počítač, alebo notebook.

  Občerstvenie

  ScrumDesk zabezpečuje občerstvenie iba v prípade verejných školení. V prípade inhouse tréningov odporúčame zabezpečiť účastníkom vodu, resp. občerstvenie podľa zvyklostí firmy.