Potrebujete zmysluplne pripraviť produkt?

Ste produktovým vlastníkom už viac než rok? Absolvovali ste školenia, aj prax vám už celkom ide? Stále však nie ste si istý, že to čo robíte robíte správne? Alebo iba s produktovým vlastníctvom začínate?

Tápete v množstve teórie a potrebujete odpovede na konkrétne problémy? Potrebujete sa posunúť na profesionálnejšiu úroveň?

“Naučte sa povedať NIE dobrému tak, aby ste mohli povedať ÁNO skvelému.” – John C. Maxwell

Často hľadáte tieto pojmy?

 • Rola Product Owner

 • Zodpovednosti produktového vlastníka

 • Vízia produktu, Elevator Statement/Pitch

 • Business Model Canvas vs. Lean Canvas

 • Value Proposition Canvas

 • Objectives & Key Results, OKR

 • Produktový backlog

 • Ako písať user stories

 • Minimum Viable Product, Minimum Marketable Product (MVP, MMP)

 • Portfólio, program, produkt

 • Inkrement, verzia produktu

 • Burndown graf, velocity

Akadémia produktového vlastníka

Mentoringový program pre produktových vlastníkov, analytikov, architektov a ďalšie roly, ktoré ako produktový vlastník už pracujú, alebo sa chystajú pracovať.

Ako prebieha lekcia?

I. Príprava

 • Zhodnotenie aktuálnych schopností účastníka.

 • Vypracovanie domácej úlohy.

 • Šablóny pre prípravu domácej úlohy.

 • Príručka pre lekciu.

II. Teória témy lekcie

 • Téma a ciele lekcie.

 • Spätná väzba k domácej úlohe.

 • Vysvetlenie témy lekcie.

III. Praktiky

 • Praktizovanie témy lekcie na vašom produkte.

 • Individuálny mentoring.

IV. Záver

 • Záverečné zhodnotenie.

 • Otázky a odpovede.

 • Domáca úloha.

 • Príprava na ďalšiu lekciu.

 • Vyhodnotenie schopností účastníka po absolvovaní akadémie.

CHCEM ĎALŠIE INFORMÁCIE

Program akadémie

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.” – Benjamin Franklin

MODUL A: ORGANIZÁCIA A PRODUKTOVÝ VLASTNÍK

Ako má byť správne nastavená rola Produktového vlastníka? Aké majú byť správne povinnosti a zodpovednosti? Ako nastaviť spoluprácu s inými rolami vo firme?
Ako nastaviť identifikovať klientov? Ako nastaviť vzťah s klientom a stakeholdermi?

Ciele mentoringu

Lekcia 1

Predstavenie akadémie

Dohodnutie cieľov fungovania

Témy akadémie

Zhodnotenie schopností a znalostí

Priorizácia tém

Rola Produktového vlastníka

Lekcia 2

Ako na rolu Produktového vlastníka

Mapovanie zodpovedností Produktového vlastníka

Spolupráca Produktového vlastníka s inými rolami

Produktový vlastník a iné roly

Mapa zákazníkov a predstaviteľov

Lekcia 3

Mapovanie zákazníkov

Identifikácia stakeholderov

Dôležitosť predstaviteľov

Komunikačný plán

Proces prípravy požiadaviek

Lekcia 4

Správny proces prípravy požiadaviek

Mapovanie procesu

Spolupráca s UX/UI

Zapojenie biznis analýzy, architektúry

Portfólio Kanban

MODUL B: BIZNIS MODELING

Ako nastaviť obchodný model produktu? Ako zistiť čo je dôležité pre používateľov? Čo ich trápi? Ako zmapovať premýšľanie používateľa?
Ako nastaviť ciele a sledovať ich?

Biznis modeling I.

Lekcia 5

Biznis modelovanie v Agile

Business Model Canvas

Lean Canvas

Váš biznis model

Elevator Statement

Biznis modeling II.

Lekcia 6

Review a spätná väzba vašich modelov

Iterácia II. – Zlepšite to

Otázky a odpovede

Hodnotová propozícia I.

Lekcia 7

Value Proposition Canvas

Príklady VPC z praxe

Identifikácia osôb (personas)

Činnosti, bolesti, zisky

Správne vlastnosti, ktoré prinesú hodnotu

Hodnotová propozícia II.

Lekcia 8

Review a spätná väzba vašich modelov

Iterácia II. – Zlepšite to

Otázky a odpovede

Používatelia (Personas)

Lekcia 9

Personas z Value Proposition Canvasov

Charakterové črty personas

Hodnoty a motivácie persony

Ako bude používať produkt

Používanie personas pri písaní požiadaviek.

Cesty zákazníka I.

Lekcia 10

Skúsenosti a interakcia zákazníka s produktom

Customer journeys map

Mapovanie Customer journeys na produktový backlog

Cesty zákazníka II.

Lekcia 11

Review vašich modelov

Iterácia II. – Zlepšite to

Otázky a odpovede

Ďalšie praktiky produktového vlastníka

Lekcia 12

Impact mapping

Innovation Games

Lean Startup

Definition of Ready

Ciele a kľúčové výsledky (OKR) I.

Lekcia 13

OKR. Čo to je?

Objectives a ich Key Results

Vyhodnotenie OKR

OKR a produktový backlog

Typické chyby písania OKR

Ciele a kľúčové výsledky (OKR) II.

Lekcia 14

Review a spätná väzba vašich modelov

Iterácia II. – Zlepšite to

Otázky a odpovede

MODUL C: DEFINOVANIE BACKLOGU

Lekcie písania používateľských príbehov sú dôležitou súčasťou akadémie.
Bez správne pripravených položiek v backlogu zákazníci nikdy nedostanú hodnotu so želaným efektom.

Mapovanie používateľských príbehov (user stories)

Lekcia 15

Mapovanie User Stories

Produktový backlog prepojený s OKR, Value proposition a Personas

Definovanie epikov

Validácia vašich epikov

Správny epik

Reštrukturalizácia epikov

Biznis priorizácia epikov

Písanie používateľských príbehov I.

Lekcia 16

Delenie používateľských príbehov

Biznis hodnota user story

Hierarchia požiadaviek

Akceptačné kritériá

Manažement backlogu v elektronických nástrojoch

Písanie používateľských príbehov II.

Lekcia 17

Review a spätná väzba na používateľské príbehy

Iterácia II. – Zlepšite to

Otázky a odpovede

Písanie používateľských príbehov III.

Lekcia 18

Review a spätná väzba na používateľské príbehy

Iterácia III. – Zlepšite to

Otázky a odpovede

Písanie používateľských príbehov IV.

Lekcia 19

Review a spätná väzba na používateľské príbehy

Iterácia IV. – Zlepšite to

Otázky a odpovede

MODUL D: PRIORIZÁCIA

Ako nastaviť priority požiadaviek? Ako sa rozhodnúť medzi viacerými typmi požiadaviek, ich biznis hodnotou, rizikom?
Ako na malé produkty, ktoré dodáte rýchlo?

Priorizácia

Lekcia 20

Rôzne techniky priorizácie

MoSCoW

Biznis hodnota

Risk

Techniky škálovaného agile: Cost of Delay, Weighted Shortest Job First

Minimum Viable/Marketable Product

Lekcia 21

Minimálne hodnotný produkt (MVP)

Minimálne marketovaný produkt (MMP)

Výber položiek z backlogu pre MMP a MVP

Roadmapa

Lekcia 22

Definovanie produktovej roadmapy

Biznisové, legislatívne a technologické mílniky

Program increment a sprinty

Plánovanie a review

MODUL E: PLÁNOVANIE

Ako správne naplánovať sprint, ktorý aj dodáte? Ako zapojiť iné roly?

Správne plánovanie sprintu

Lekcia 23

Sprint backlog

Preplánovanie

Plánovanie s UX/UI, analytikmi, architektami

Ceremónie plánovania sprintu

Product owner počas plánovania

MODUL F: ŠKÁLOVANÁ AGILITA

Potrebujete viacero tímov pre dodanie produktu? Ako ich pripraviť? Ako plánovať prácu? Ako koordinovať vývoj tímov?

Portfólio manažement

Lekcia 24

Manažovanie komplexnosti

Viacnásobné produkty

Závislosti na externých a interných dodávateľoch

Manažovanie kruhu produktových vlastníkov a program inkrement

Plánovanie Program inkrementu

Lekcia 25

Plánovanie prvého Program Inkrementu

Plánovanie 4 – 5 sprintov dopredu

MODUL G: METRIKY

Ktoré agile metriky má zmysel merať? Aké iné, no rozumné metriky má sledovať dennodenne produktový vlastník.

Procesné metriky

Lekcia 26

Epic burn-up chart

Release burndown chart

Cumulative Flow Diagram

Value chart

Analýza produktového backlogu

Lekcia 27

Levelovanie backlog položiek

Typy položiek backlogu

Hodnota vs efort

Backlog Treemap

X vs. Y vs. Z analýza

Spokojnosť zákazníka

Lekcia 28

NPS (Net Promoter Score)

Udržateľnosť zákazníka

Plánovanie s UX/UI, analytikmi, architektami

Feedback stretnutie s používateľmi

MODUL F: ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Meranie a vyhodnotenie dosiahnutého progresu počas akadémie.

CHCEM ĎALŠIE INFORMÁCIE