Prinášame vám niekoľko liniek na články, ktoré nás zaujali tento týždeň.

 1. Tribal Business – Jurgen Appelo sa začal venovať ako vytvoriť firmu, v ktorej šudia pracujú radi. Happy Melly je zaujímavou iniciatívou
 2. 26 príkladov techník manažmentu času – techniky, o ktorých by sme mali vedieť. Od Timofeja Yevgrashina, nášho dlhodobého partnera.
 3. Ako vytvoriť výkonné Scrum tímy prostredníctovm mentoringu?
 4. Nechajte svoje tituly pred Scrum miestnosťou – článok o tom, ako zmapovať schopnosti a znalosti v tíme použitím techniky Skills Matrix. Od Jamesa Heidemu, ktorého ste videli na ScrumImpulze 2013.
 5. The A3 Process: Find Your Scrum Pitfalls – článok o kontinuálnom zlešovacom procese s použitím Lean techniky A3 Thinking, ktorá pomáha pri identifikácii skutočnej príčiny problému.
 6. Prečo by chyby mali byť ako prvé v produktovom backlogu – Paul Heidema o prioritziácii chýb ako častom probléme
 7. Project vs. Program Management – ste zodpovedným za väčšie portfólio produktov? A nemýlite si pojmy?
 8. Ako zorganizovať Open Space u vás? – Catia a Jorgen popísali pravidlá v tomto článku
 9. Radi navštevujete Agile konferencie? našli sme pre vás tieto zaujímavé skice približujúce jednotlivé príspevky
 10. Ako skontrolovať či tím stihne dodať release načas? Michael Sahota navrhuje využiť techniku využívajúcu ‚múdrosť davu‘
 11. 5 typických chýb v písaní user stories– Od Romana Pichlera.