web analytics
Minulý rok sa ma viacerí pýtali na výhody Agile v porovnaní s tradičnými prístupmi k tvorbe produktov, resp. riadeniu projektov.  Spravili sme teda vo firme krátky brainstorming a tu je náš zoznam.
  1. Zákazník dostáva hodnotu priebežne už v prvých týždňoch vývoja
  2. Produkt použiteľný po prvých dvoch týždňoch
  3. Priebežná redukcia rizika od začiatku projektu
  4. Rýchlejšie dostupné výsledky
  5. Vysoká angažovanosť klienta
  6. Jednoduché prispôsobenie produktu trhu
  7. Vyššia konkurencieschopnosť
  8. Vysoká angažovanosť tímov
  9. Tímy poznajú a chápu biznis model
  10. Prioritizácia úloh podľa biznis hodnoty a rizika
  11. Vyššia produktivita
  12. Vyššia kvalita
  13. Väčšia znalosť o produkte v tíme
  14. Manažment viac vedie, menej riadi
  15. Odstránenie mikromanažmentu
  16. Veľká viditeľnosť do stavu produktu
  17. Neustály proces zlepšovania procesov a technik
  18. Neustále prehodnocovanie vízie a stratégie produktu
  19. Jednoduché metriky umožňujúce operatívne validovať stav produktu a meniť jeho smerovanie podľa potrieb
  20. Vyššia rýchlosť dodania na trh
  21. Vyššia dôvera zákazníka
  22. 3* úspešnejšie projekty (podľa Chaos Manifesto)
  23. Motivácia výsledkom
  24. Stmelenejšie tímy
  25. Priebežné opravy chýb
  26. Zintenzívnenie spolupráce a komunikácie v tíme a aj so zákazníkom
  27. Pravidelný rytmus synchronizácie tímov
  28. Lepšia predvídateľnosť dodávok
  29. Vyššia spokojnosť klienta
  30. Vyrovnanejšie náklady vývoja
  31. Zameranie tímu na výsledok
  32. Efektívne riadenie projektov aj napriek častým zmenám
  33. Vyššia morálka a disciplína tímov
  34. Zlepšené inžinierske praktiky
  35. Jednoduchší a efektívnejší proces vývoja
  36. Dobré prispôsobenie procesu firemnej kultúre
  37. Lepší ROI
  38. Holistický prístup k vývoju, od techník vývoja, nástrojov, cez budovanie tímov až po procesy a firemnú kultúru
  39. Výrazné zlepšenie prezentačných schopností
  40. Nemotivovaní jedinci sa často sami rozhodnú zmeniť pôsobenie.
By | 2017-07-31T23:52:53+00:00 január 3rd, 2013|Služby|0 Comments

About the Author:

Pomáham aplikovať agilné princípy v praxi a prispôsobiť ich realite firmy a jej biznisu. Som product ownerom ScrumDesku, nástroja pre agilný projektový manažment, scrumdesk.com

Privacy Preference Center

      Necessary

      Advertising

      Analytics

      Other