Podrobnejší pohľad na rolu Scrum Mastera

kto je scrum master

Scrum Master ako bežný člen tímu je oporou vývojového tímu a informátor pre okolie organizácie. Chráni členov vývojového tímu od všetkých irelevantných úloh, ktoré prichádzajú z okolia organizácie. Zabezpečuje tak prostredie pre plnenie úloh bez rušivých vplyvov. Podáva kolegom informácie a šíri znalosti o Scrume do okolia organizácie. Táto úloha by nemala byť podceňovaná, pretože okolie organizácie môže mať skeptický postoj k agilným praktikám.

Agilný vývoj softvéru je považovaný v rýchlo sa meniacom prostredí za komplexnú činnosť. V čase keď tím zvažuje prechod k takýmto praktikám, by mal byť jedným z kľúčových rozhodnutí výber Scrum Mastra.

Scrum Master je zriaďovateľom agilných hodnôt a princípov. Je dôležité, aby táto úloha bola obsadená niekým, kto disponuje agilným myslením. Každý kto verí v tieto hodnoty, princípy a správa sa ako vodca služobník, môže pôsobiť ako Scrum Master.

Vodca ako služobník

Vodca ako služobník pochádza z diela Roberta Greenleafa, ktorý ho v rokoch 1970 používal na opis toho, ako by mal vodca konať. Greenleaf hovorí, že vodca ako služobník v prvom rade slúži. Táto premisa sa začína prirodzeným pocitom človeka, ktorý chce slúžiť a vedomou ašpiráciou prichádza k vedeniu.

Táto osoba sa výrazne odlišuje od toho, kto je najskôr vodcom. Je to možno práve kvôli potrebe ubrániť vlastnú mocenskú silu alebo získať materiálne vlastníctvo. Vodca líder a vodca služobník sú dva rozdielne extrémy. Medzi nimi sa nachádzajú rôzne atribúty, ktoré sú súčasťou nekonečnej rozmanitosti ľudskej povahy.

Rozdiel sa prejavuje práve v starostlivosti, ktorú služobník vykonáva najskôr, aby zabezpečil potreby iných ľudí s najväčšou prioritou. Vodca služobník sa zameriava predovšetkým na rast a blaho ľudí a komunít, ku ktorým patrí.

Kým tradičné vedenie vo všeobecnosti zahŕňa hromadenie a výkon moci jedným z vrchu pyramídy, vodcovstvo je iné. Vodca služobník sa delí o moc, najprv kladie potreby druhých na prvé miesto, pomáha im rozvíjať sa a plniť čo najlepšie výkony.

Ďalej sa môžme odvolať na dielo Hermana Hesseho Cesta na Východ, v ktorom sa skupina cetovateľov pre neznáme prostredie drží pohromade ako tím práve vďaka svojmu vodcovi služobníkovi Leovi. Akonáhle ich opúšťa, skupina sa rozpadá.

V kontraste so všeobecným názorom na vedenie ako hrdinský čin, Greenleaf poskytuje tento prístup k vedeniu ako provokáciu. Pojem vodca je tak silno zakorenený v našej kultúre, že len zriedka si to uvedomujeme.

Vodca je jednotlivec s takými interpersonálnymi znalosťami, že dokáže ovplyvniť správanie jednotlivcov v súlade s jeho cieľmi. Tí konajú dobrovoľne v súlade s organizačnými cieľmi.

Vodca musí byť schopný

 1. Inovovať
 2. Rozvíjať
 3. Inšpirovať
 4. Konať koncepčne
 5. Nastavovať správne ciele
 6. Pýtať sa správne otázky čo a prečo

Agilné manifesto učí členov tímu činiť dôležité rozhodnutia, predpokladať otvorené otázky, myslieť s nadhľadom a odstupom a robiť odvážne kroky, ktoré prinášajú hmatateľné výhody agilného bytia. Explicitne manifesto podporuje splnomocnenie tímov.

Vodca-hostiteľ

Namiesto pojmu vodca služobník bol vytvorený pre Scrum Mastra alternatívny názov vodca-hostiteľ. V tejto úlohe vodca, konkrétne Scrum Master, prijíma a zabáva “hostí”. Zodpovedá za vytvorenie dobrého pracovného prostredia, je časťou bunky a vytvára dobrú náladu.

Takáto zmes právomoci a zodpovednosti vedie ku kontextuálnemu porozumeniu toho, čo je potrebné, aby sa tím posunul vpred. Potrebné oblasti dôležité pre implementáciu kontextuálneho štýlu vedenia je definované nasledovne:

 1. iniciátor poskytuje počiatočnú iskru širším iniciatívam,
 2. hostiteľ pozýva relevantné osoby
 3. tvorca prostredia vytvára fyzické a emocionálne prostredie
 4. strážca chráni vytvorené prostredie, rozhoduje kto môže vstúpiť
 5. spojovateľ vytvára komunikačné kanály a sprostredkúva komunikáciu
 6. spoluúčastník je súčasťou systému, ktorý pomáhal vytvoriť.
kto je scrum master
Photo credit: Arm Storage

Scrum Master ako podporný člen tímu

Vychádzajúc zo Scrum príručky, Shuterland a Schwaber definujú rolu Scrum Mastra ako podporného člena tímu, nešpecifikujú však jeho črty podrobne. Úlohou Scrum Mastra je odstraňovanie prekážok, ktoré by spomaľovali progres vývojového tímu.

Prekážka je

„…udalosť, ktorá bráni vývojárom naplniť šprintovú kapacitu. Prekážky prichádzajú vo všetkých tvaroch a veľkostiach, operačné aj systémové.”

Nasledujúci príklad hovorí o absencii produktového vlastníka, ktorý má kľúčové rozhodnutia. Produktový vlastník má byť pripravený počas celého šprintu na osobité otázky týkajúce sa šprint backlogu. Ich neprítomnosť, častokrát neschopnosť a nevôla byť k dispozícii paralyzuje celý vývojový tím a stavia ho do neistoty. Jednoznačne je dôležité potvrdiť, či sa jedná o prekážku.

Veľa tímov si zamieňa pojem prekážka a bloker. Každý z týchto pojmov má inú definíciu. Bloker pozastavuje progres určitej úlohy, nespomaľuje však celý výsledok projektu. Typický bloker sa objavuje v prípade, keď úloha má svoje závislosti, ktoré sú na krátke obdobie pozastavené. Dôležitou poznámkou je viditeľnosť všetkých blokovaných úloh bez ohľadu na dĺžku ich trvania.

Scaled Agile Framework (SAFe) definuje rolu Scrum Mastra ako tímového vodcu služobníka, ktorý aplikuje štíhle vodcovstvo. Pomáha tímu poňať základné hodnoty, organizačnú kultúru a aplikovať agilné princípy. Vystupuje ako zástupca scrumového rámca a odovzdáva tímu informácie.

Analýza pracovného miesta Scrum Mastra

Nasledovná analýza pracovného miesta spĺňa predpoklady vyplývajúce z agilných princípov a zohľadňuje aj oblasti agilného manifesta.

Ľudia a komunikáciaPodporovať aktivity v Scrum komunite

Identifikácia prostriedkov, nápadov v rámci tímu na podporu budovania v rámci Scrum komunity, idei z externého prostredia na podporu internej komunity.

Chápať vnútornú hodnotu ľudského faktora, záujem o osobný profesionálny rast jednotlivcov, návrh pre profesijný rast a podpora myšlienok.
Schopnosť výberu agilných nástrojov

Technická/
technologická schopnosť

Schopnosť budovať komunitu
Počúvať a liečiť členov tímu

Počúvať členov tímu a podporovať ich, vnímať prostredie aj bez potrebnej intervencie, venovať pozornosť tomu, čo zostáva nevypovedané a schopnosť identifikovať reč tela.

Pomôcť členom tímu riešiť ich problémy a konflikty vo vzťahoch, povzbudiť a podporiť osobný rozvoj každého jednotlivca, čo vedie k obchodnej kultúre.
Tímová orientácia
Spolupráca so zákazníkomByť empatický

Porozumieť a vcítiť sa do druhých, vnímať členov nielen ako zamestnancov, ale aj ako ľudí, ktorí potrebujú rešpekt a uznanie pre svoj osobný rozvoj, čo prispieva ku konkurenčnej výhode v podnikaní.
Emocionálna inteligencia
Mať povedomie

Získať potrebné povedomie a sebauvedomenie, vyobraziť situáciu z integrovanej holistickej pozície, čím získava Scrum Master porozumenie etiky a hodnôt člena tímu a dokáže ho usmerniť v prospech organizácie.

Moc a postavenie nevyužíva Scrum Master na vynútenie disciplínu a rešpektu, snaží sa presvedčiť tých, ktorých koordinuje a zdôrazňuje výhody daného fungovania.
Induktívne riešenie

Selektívna pozornosť

Vizualizácia

Vnímanie etiky a organizačnej kultúry
Reakcia na zmaenuByť prezieravý

Schopnosť predvídať pravdepodobný výsledok situácie a identifikovať budúce následky.
Sociálna vnímavosť

Dedukčné riešenie
Byť koncepčný

Myslenie presahuje denno-dennú realitu, Scrum Master by mal byť schopný vidieť za hranice operatívnych aktivít a priespievať (nevykonávať) k dlhodobým prevádzkovým aktivitám.
Koncepčná schopnosť
Funkčný systémSchopnosť koučovať

Vzájomná kauzalita, efektívne zapojenie sa do konfliktu, moderovanie, diskusia pre efektívnu komunikáciu, retrospektíva a následná revízia návrhov, účasti.

Identifikácia problému.
“Servant leadership  – vodca ako služobník”

Vzdelávanie Scrum Mastra

Jemné zručnosti sú nevyhnutnou súčasťou agilných projektov, pretože agilné prístupy sú orientované práve na ľudí, ktorí sú intelektuálnym zdrojom kompetenčnej výhody. Ľudia dokážu prispieť k vyššej produktivite a efektivite organizácie, avšak hlavnou prekážkou v takomto prípade je nedostatok vedomostí, tréningu a neprispôsobené procesy.

Jemné zručnosti sú nevyhnutné pri práci s ľuďmi v agilnom prostredí a zahŕňajú znalosti ako vedenie konfliktu (conflict management), vyjednávanie, vedenie (leadership) a interpersonálne znalosti.

Za týmto účelom organizácie vytvárajú program pre vzdelávanie Scrum Mastrov, ktorý je zameraný na jemné zručnosti, ktoré sú potrebné a relevantné pre synergický efekt v tíme. Program má ďalej podporiť a rozvíjať interpersonálne znalosti potrebné pre vedenie a samoorganizáciu tímu. Účastníci získavajú vedomosti na základe školení, hier, tréningov, workshopov a tímových aktivít.

FÁZA #1FÁZA #2FÁZA #3
Scrum Master Maturity Model, Level 1, 2Scrum Master Maturity Model, Level 2Scrum Master Maturity Model, Level 3
Tréning základov Agile, Scrum rámca, Learning through LegoRozvoj jemných elementárnych zručnostíRozvoj jemných komplexných zručností
3 mesiace trvanie 1. fázy3 – 6 mesiacov trvania 2. fázy6 – viac mesiacov trvania 3. fázy
FÁZAOBLASTITÉMY
#11. Základy agilného prístupu a chápanie jeho dôležitosti

2. Rozvoj argumentačnej schopnosti

3. Time manažment
Prečo sú interpersonálne schopnosti potrebné pre agilný tím, odhliadnuc od technických?

Ako zlepšiť interakciu medzi členmi tímu?

Ako efektívne a s výsledkom viesť ceremónie a workshopy?

Ako maximalizovať možnosť kontinuálneho učenia sa a zlepšenia z každej retrospektívy?
#21. Chápanie organizačnej kultúry

2. 6 dimenzií organizačnej kultúry a zasadenie tímu do prostredia.

3. Moderačné metódy
Líši sa efektivita jednotlivca vo virtuálnom prostredí od spoločného priestoru?

Vyhovuje tímu hierarchická organizácia alebo plochá štruktúra?

Majú jednotlivci sklon k spolupráci alebo skôr izolovaný prístup?Ako uľahčiť proces počas ceremónií?

Čo SM robí počas stretnutí, ceremónií?

Ako spravovať a viesť ceremónie?

Kedy SM vie, že ciele sú splnené?

Ako sa zamerať na skupinový proces a odosobniť sa od vlastného pohľadu?
#31. Techniky a prístup k brainstormingu, chápanie dôležitosti

2. Budovanie splnomocneného tímu

3. Základné koučingové metódy a mentoring

4. Zdieľanie znalostí a motivácia k budovaniu znalostnej bázy

5. Techniky a nástroje vedenia

6. Efektívne riešenie problémov

7. Tímová motivácia

8. „Servant Leadership“
Ako podporiť kolaboratívne myslenie skupiny?

Ako rozšíriť tímovú perspektívu?

Ako identifikovať potenciálne možnosti a podporiť kreativitu?

Aký je potenciál tímu?

Do akej miery sa tím zaujíma o výsledky svojej práce?

Dokážu prijímať tímy rozhodnutia?

Ako podporiť jednotlivcov pri ich rozvoji?Ako riešiť zložité úlohy?

Flexibilita v učení sa?

Ako premeniť tacitné znalosti na explicitné?

Techniky zdieľania znalostí?

Sociálna interakcia?

Zmysel a tvorba znalostí?

Zastupiteľnosť?

Ako zosúladiť ciele jednotlivca s cieľmi organizácie?

Ako motivovať ľudí per výzvy?

Kto je to servantný líder?

Ako pôvod a význam slova kontruje voči roli SM?
…Pokračovanie1. Emocionálna inteligencia

2. Aktívne počúvanie

3. Adaptívne vodcovstvo

4. Vyjednávanie

5. Vedenie a riešenie konfliktu
Čo povedať a ako povedať?

Rozpoznať vlastné emócie a emócie druhých.

Ako tieto emócie vplývajú na ľudí?

Ako vyvolať v iných pocit dôvery?

Ako určiť, ktoré praktiky sú úspešným kľúčom budúcnosti a aké sú prekážky?

Experimentovanie a rozvoj praktík.

Organizačná spravodlivosť

Scrum Master

Mohlo by Vás zaujímať

Webinár #5: Ako na tímové dysfunkcie?

Webinár #5: Ako na tímové dysfunkcie?

Každá organizácia postavená na tímovej spolupráci hľadá ľudí, ktorí do tímu prinesú výkon, znalosti a schopnosti....

Webinár #4: Inšpirácie zo sveta pre lepšie Agile na Slovensku

Webinár #4: Inšpirácie zo sveta pre lepšie Agile na Slovensku

The State of Agile je najstarší zdroj o stave Agile vo svete, ktorý už skoro druhé desaťročie ponúka inšpirácie...

Webinár #3: Čo šepká Kanban tabuľa

Webinár #3: Čo šepká Kanban tabuľa

Príbeh za týmto webinárom je príbehom mnohých tímov, s ktorými sme pracovali za posledných viac než 15 rokov. V každom...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme