Matica predstaviteľov (stakeholderov)

Nástroj pomáhajúci pochopiť pre koho je projekt prínosný a umožňujúci zároveň nastavenie komunikácie s identifikovanými predstaviteľmi.

Matica predstaviteľov (Stakeholders Matrix) je súčasťou tradičných neagilných prístupov. V projektoch pre B2B zákazníkov môže byť nápomocnou k zmapovaniu prostredia klientov aj v agilnom nastavení firmy. Stakeholderi potom môžu byť namapovaní na konkrétne epiky čo umožní tímu zjednodušiť komunikáciu pri príprave a implementácii epikov.

Matica predstaviteľov vizualizuje a identifikuje konkrétnych predstaviteľov. Predstavitelia (roly) sa umiestnia do grafu (matice) na základe kritérií Dostupnosti a Vplyvu ako na obrázku.

Matica predstaviteľov

Druhy predstaviteľov

Sponzor projektu

Kľúčový predstaviteľ, interný zákazník, ktorý iniciuje, financuje a akceptuje projekt.

Hlavný predstaviteľ

Skupina alebo osoba majúca požiadavky a potreby, ktoré je nutné zohľadniť v procese implementácie projektu.

Expert

Skupina alebo osoba, ktorá svojimi znalosťami a expertízou vie podporiť a zefektívniť implementáciu projektu.

Následne je možné graf rozdeliť na kvadranty, pričom predstavitelia nachádzajúci sa v danom kvadrante majú špecifický vzťah k projektu ako aj špecifické potreby zapojenia a komunikácie.

KvadrantPopisKomunikácia
Aktívna spoluprácaŠpecifikácia požiadaviek.
Akceptácia dosiahnutých výsledkov.
Potrebná čo najrýchlejšia komunikácia s vývojovým tímom.
Pravidelné stretnutie pred každou iteráciou s produktovým vlastníkom pre zber požiadaviek.Nutná účasť na prezentácii tímu na konci každej iterácie.
SpokojnosťSkupina predstaviteľov s veľkým vplyvom na smerovanie projektu no nedostupných vzhľadom na zaneprázdnenosť.Očakávania:Akceptácia dosiahnutých výsledkov.Aktívna komunikácia tímu k týmto predstaviteľom.Neočakáva sa okamžitá odpoveď.Priebežné stretnutie s produktovým vlastníkom pre zber požiadaviek.Vítaná participácia na prezentácii tímu na konci iterácie.
InformovaťSkupina predstaviteľov nápomocných projektu, no s menším vplyvom na konečnú implementáciu. Typicky sú to experti v daných oblastiach.Očakávania:Možnosť vyjadrenia sa k výsledkom.Aktívna spolupráca s tímom.Čo najrýchlejšia komunikácia.Propagácia informácii do vnútra spoločnosti.Stretnutie s členmi tímu podľa potrieb tímu a dostupnosti predstaviteľov.Vítaná participácia na prezentácii tímu na konci iterácie.
MonitorovaniePredstavitelia, ktorých sa projekt dotýka, no nemajú výrazný vplyv na smerovanie projektu a zároveň nie sú veľmi dostupní.Očakávania:Tím pravidelne poskytne informácie o priebehu projektu prostredníctvom web stránok alebo emailov.Predstavitelia majú možnosť kedykoľvek kontaktovať členov tímu a vzniesť požiadavky a pripomienky.Verejne dostupné informácie o projekte.Tím pravidelne oslovuje predstaviteľov prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov.Fórum pre predstaviteľov s možnosťou oslovenia tímu a zadania požiadaviek.

Zostavenie a udržiavanie matice predstaviteľov prináša benefity v zreálnení očakávaní sprehľadnení informačných tokov. Zároveň prináša komfort pre rôzne skupiny stakeholderov v tom, že jasne pomenováva ich zodpovednosť vo vzťahu k projektu. Samozrejme, že cieľom je, aby táto matica bola živý dokument. Má reflektovať zmeny, ktoré sa dejú v okolí projektu a v projekte samotnom. Matica je zdrojom pre spracovanie komunikačného plánu projektu.

MenoRolaDostupnosťVplyvParticipácia
Hlavný predstaviteľVysokáVysokýAktívna
PredstaviteľVysokáNízkyInformovaný
SponzorNízkaVysokýUspokojený

Komunikačný plán

Na základe matice predstaviteľov by mal vzniknúť komunikačný plán, podľa ktorého bude implementačný tím následne prizývať k participácii svojich predstaviteľov.

PredstaviteľRolaAktivitaTermínForma
Ivan MrkvaSponzorRiadiaci výborPrvý štvrtok v mesiaci o 13:00Miestnosť 3.12

Scrum Master je v agilnom tíme zodpovedný za komunikáciu s predstaviteľmi, za ich pozvanie na aktivity a informovanie o stave aktivít.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme