icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →

Predplánovanie sprintu

Agilný tím žije vo viacerých časových pásmach. Produktový vlastník a tím produktového vlastníka žijí prípravou budúceho sprintu. V aktuálnom sprinte žije implementačný tím realizáciou požiadaviek a jej akceptáciou.

V praxi iba veľmi málo tímov je schopných správne pripraviť plán sprintu počas jedného stretnutia. Hlavnou príčinou je maturita agilných praktík a predovšetkým stupeň pripravenosti backlogu sprintu pre plánovanie.

Aj preto je odporúčané rozložiť plánovanie na dve časti:

 • Predplánovanie sprintu.
 • Samotné plánovanie sprintu.
Príprava sprintu

Rozloženie umožní tímu poznať plány do budúcna, identifikovať vopred riziká a pripraviť požiadavky na sprint.

Predplánovanie (často označované aj ako sprint preplanning) nie je súčasťou štandardu Scrum. Táto aktivita pomáha zefektívniť plánovanie sprintu včasnou prípravou požiadaviek.

Cieľom predplánovania je oboznámiť tím s požiadavkami vybranými pre sprint a zistiť či budú realizovateľné, či ich zadanie je zrozumiteľné a či spĺňa definíciu pripravenosti (DoR). Toto prípravné stretnutie, ktoré prebieha v aktuálnom sprinte, je sústredené na nasledujúci sprint.

Tímy zvyknú mať počas sprintu dve až tri prípravné stretnutia, na ktorých postupne spodrobňujú požiadavky pre nasledujúci sprint. V jednotlivých stretnutiach sa môže líšiť aj účastníci.

Počet týchto stretnutí sa líši aj od veľkosti produktu a jeho závislosti na iných produktoch, systémoch. V tejto kapitole preto je popísaný najkomplexnejší prístup určený pre enterprise spoločnosti. Menšie spoločnosti môžu použiť tento popis ako zdroj informácií pre nastavenie procesu prípravy na plánovanie.

Každopádne aj menšie firmy by s predplánovaním mali uvažovať hoc s menším počtom stetnutí. Z našej skúsenosti je toto stretnutie kľúčom k rýchlemu a kvalitnému plánovaniu sprintu, ktorý potom končí s veľmi malým množstvom prípadných zmien a načas.

Chýbajúce predplánovanie je príčinou nedokončených user stories na konci sprintu, čo zbytočne zvyšuje tlak na tím a predovšetkým výrazne ovplyvňuje stratégiu dodávky produktu. Najčastejšie sa konajú dve stretnutia, Príprava sprintu I. a spojený Príprava sprintu II.a III.

Prvá príprava sprintu

Cieľom prvého stretnutia má byť vytypovanie user stories, ktoré biznis potrebuje mať dokončené v nasledujúcom sprinte. Na tomto stretnutí sa zvyčajne stretne produktový vlastník so stakeholdermi, s business analytikmi, produktovým manažmentom, projektovým manažérom, popr. s konzultantmi.

Výsledkom má byť prvý nástrel obsahu nasledujúceho sprintu a zoznam úloh, ktoré je potrebné spraviť na to, aby bol sprint dostatočne detailne pripravený. Výsledok by sa mal začať približovať kvalite danej Definition of Ready.

Ciele prvé prípravy

 • Identifikovať požiadavky pre ďalší sprint.
 • V prípade, že požiadavky definujú viacerí stakeholderi dohodnúť kapacity pre jednotlivé požiadavky v sprinte.
 • Identifikovať závislosti na iných tímoch a vopred pripraviť s nimi potrebnú súčinnosť.
RolaAktivity
Produktový vlastník1. Návrh cieľa sprintu.
2. Návrh požiadaviek pre sprint.
3. Predstavenie každej požiadavky, jej biznis hodnoty a stupňa jej potreby.
4. Návrh akceptačných kritérií a ich úprava počas stretnutia.
5. Návrh poradia požiadaviek v sprinte.
Scrum master

Tím
1. Organizácia stretnutia

Stretnutia sa nemusí zúčastniť.
Stakeholderi1. Výber požiadaviek z plánu verzie.
2. Vysvetlenie potrieb a personas jednotlivých požiadaviek.
3. Dohodnutie poradia požiadaviek.

Agenda prvé prípravy

AktivitaTrvanie (max)Popis
Cieľ sprintu5 min.Produktový vlastník predstaví cieľ sprint a dôležité termíny.
Review požiadaviek45 min.Review požiadaviek so stakeholdermi.
Doplnenie akceptačných kritérií.
Návrh poradia požiadaviek.
Dohodnutie rozdelenia kapacity sprintu podľa jednotlivých typov požiadaviek.
Ukončenie10 min.Dohodnutie prípadných ďalších stretnutí pre vyjasnenie potrebných detailov.

Výsledok

 • Vybrané položky z backlogu verzie, alebo backlogu produktu do sprintu.
 • Stanovené prvé poradie položiek backlogu sprintu.
 • Identifikované a odkomunikované závislosti do ďalších tímov.

Druhá príprava sprintu

Počas druhého stretnutia sa tím produktového vlastníka má uistiť, že backlog nasledujúceho sprintu je kvalitne pripravený, vyhovuje Definition of Ready, je správne priorizovaný a sú jasné a skoordinované závislosti s inými tímami, resp. systémami.

Mali by byť prítomní aj analytici alebo konzultanti, ktorí prispeli k detailizácii user stories a ich akceptačných kritérií. V prípade komplexnejších produktov sa tohto stretnutia nemusia zúčastniť všetci členovia tímov.

Ciele druhé prípravy

 • Zoznámiť sa s požiadavkami na nasledujúci sprint.
 • Identifikovať požiadavky, ktoré nebude možné v nasledujúcom sprinte realizovať.
 • Identifikovať informácie chýbajúce pre implementáciu požiadavky.
 • Potvrdiť rozdelenie kapacít medzi jednotlivé typy požiadaviek.
RolaAktivity
Produktový vlastník1. Predstavenie cieľa nasledujúceho sprintu.
2. Predstavenie požiadaviek nasledujúceho sprintu.
3. Vedenie diskusie o požiadavkách.
4. Aktualizácia požiadaviek podľa feedbacku tímu.
5. Rozdelenie požiadaviek ak je požiadavka komplexná.
6. Doplnenie akceptačných kritérií.
Scrum master1. Organizácia stretnutia.
Tím1. Diskusia o detailoch požiadaviek.
2. Identifikácia nerealizovateľných požiadaviek.
3. Kontrola kvality definície požiadaviek podľa Definition of Ready.
4. Identifikácia závislostí na iných tímoch.

Agenda druhé prípravy

AktivitaTrvanie (max)Popis
Cieľ sprintu10 min.Produktový vlastník predstaví hlavný cieľ sprintu, prípadné dôležité termíny.
Review požiadaviek45 min.Diskusia o každej požiadavke backlogu sprintu.
Doplnenie akceptačných kritérií.
Aktualizácia odhadu.
Identifikácia závislostí na iných tímoch.
Schválenie zaradenia do nasledujúceho sprintu.
Priebežná aktualizácia kariet.
Ukončenie5 min.Finálny review schválených a odmietnutých požiadaviek.

Výsledok

 • Aktualizovaný backlog sprintu a poradie požiadaviek.
 • Identifikované nepripravené požiadavky, ktoré produktový vlastník má dodefinovať.

Tretia príprava sprintu

Stretnutie tímu a produktového vlastníka v poslednom týždni sprintu ohľadom požiadaviek zaradených do nasledujúceho sprintu. V treťom stretnutí sa do aktivity už zapája aj vývojový tím vrátane testerov, ktorí sú oboznámení s plánovaným obsahom sprintu.

Počas tohto stretnutia tím môže aj ohodnotiť náročnosť pomocou story pointov, validovať riziko implementácie, odporúčať zmeniť poradie user stories v sprinte tak, aby viac vyhovovalo implementácii. Celková komplexnosť pripravená do sprintu by mala vo veľkosti hodnoty danej rýchlosťou tímu (velocity).

Ciele tretej prípravy

 • Predstavenie cieľa sprintu a hlavných termínoch.
 • Informovať tím o plánovaných požiadavkách nasledujúceho sprintu.
 • Identifikovať, ktoré požiadavky nie sú pripravené na plánovanie.
 • Identifikovať, aké detaily je potrebné ešte dodať.
 • Identifikovať, ktoré požiadavky môžu byť tímom realizovateľné v nasledujúcom sprinte.
 • Hrubý odhad náročnosti v storypointoch, resp. jeho aktualizácia.
RolaAktivity
Produktový vlastník1. Pripravený sprint backlog nasledujúceho sprintu vo forme kariet a aj v elektronickom nástroji.
2. Postupné predstavenie jednotlivých personas, stakeholderov, user stories a ich akceptačných kritérií.
3. Vedenie diskusie tímu postupne o každej požiadavke.
4. Identifikácia zbytočne komplikovaných riešení a ich zjednodušovanie.
5. Úprava rozsahu požiadavky podľa dohody.
6. Finálne schválenie rozsahu sprintu pre plánovanie.
7. Dohodnutie prípadných prác súčinných tímov.
Scrum master1. Organizácia a moderovanie stretnutia.
2. Materiál.
Tím1. Pochopenie požiadaviek.
2. Doplnenie akceptačných kritérií.
3. Validácia pripravenosti požiadavky podľa Definition of Ready.
4. Potvrdenie realizovateľnosti požiadaviek.
5. Hrubý odhad náročnosti s použitím story pointov, resp. aktualizácia odhadu

Agenda tretej prípravy

AktivitaTrvanie (max)Popis
Cieľ sprintu5 min.Produktový vlastník predstaví hlavný cieľ sprintu, prípadné dôležité termíny.
Review požiadaviek45 min.Diskusia o každej požiadavke backlogu sprintu.
Doplnenie akceptačných kritérií.
Aktualizácia odhadu.
Identifikácia závislostí na iných tímoch.
Schválenie zaradenia do nasledujúceho sprintu.
Priebežná aktualizácia kariet.
Ukončenie5 min.Finálny review schválených a odmietnutých požiadaviek.

Výsledok

 • Backlog nasledujúceho sprintu pripravený na Kanban tabuli a v elektronickom nástroji.
 • Tím vie čo ho v nasledujúcom sprinte čaká.

Viac o plánovaní

 • Plánovanie v Agile
 • Plánovanie sprintu
 • Odhadovanie v Agile
 • Kapacita tímu v sprinte
 • Čo je sprint?

Na stiahnutie

Sprint preplanning
Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme