Business Model Canvas

Popis biznis modelu, našej vízie, ako sa odlišujeme, pre koho produkt tvoríme, ako budeme zarábať a aké náklady predpokladáme. Popisuje dôvody, ktoré stoja za tvorbou produktu a je vhodný pre komplexnejšie produkty.

Činnosti vykonávané zdrojmi, ktoré niečo stoja, vedú aj s pomocou parterov k vytvoreniu ponuky hodnôt pre klientov z rôznych segmentov trhu oslovených rôznymi distribučnými kanálmi, čo vedie k vytvoreniu zisku.

Alexander Osterwalder v roku 2008 priniesol v The Business Model Ontology jednoduchý pohľad na biznis plán, ktorý sa sústredil na podstatu biznis plánov, nie formu.business plan osterwalder

Vizualizáciou definície je možné celý popis rozdeliť do viacerých, navzájom ovlyvňujúcich sa sekcií. Práve táto vizualizácia je základom pre business canvas. Jednoduchého, no výstižného popisu biznis plánu.

Umožňuje popísať zámer na jeden A4 list papiera. Táto stručná forma je:

 • zrozumiteľná,
 • rýchlo prezentovateľná prípadnému sponzorovi alebo investorovi,
 • prepájajúca biznis s realizáciou,
 • vysvetľuje tímom pre koho a čo tvoria,
 • ozrejmujúca ako budeme zarábať,
 • a ako dostať produkt k zákazníkom.

 

Business Model Canvas

Business Model Canvas (šablónu stiahnutie tu)

Časti business canvasu

 1. Kľúčové aktivity popisujú najdôležitejšie kroky realizujúce vaše zámery.
 2. Kľúčové zdroje pomáhajúce realizovať zámer. Nie sú to iba stroje. Sú to aj ľudia, financie, znalosti a materiál.
 3. Partneri pomáhajú optimalizovať prevádzku a minimalizovať riziká. Typicky sú to partneri, ktorí sú súčasťou predajných kanálov.
 4. Ponúkané hodnoty popisujú služby a produkty, ktoré riešia problémy a napĺňajú potreby klientov. Najprospešnejšie je ak hodnoty sa odlišujú na trhu od podobných produktov a služieb. Hodnoty môžu byť vyjadrené kvantitatívne alebo kvalitatívne.
 5. Zákaznícke segmenty cielene sústreďujú úsilie na užšie skupiny potenciálnych zákazníkov. Nebudete predsa dodávať presne rovnaký produkt pre hocikoho. Medzi skupinami používateľov budú rozdiely, ktoré môžete obchodne využiť. Segmentácia trhu umožňuje prispôsobiť stratégiu sprístupnenia produktu, jeho marketingu a samozrejme aj vlastností.
 6. Kanály definujú spôsoby akými sa produkty, resp. služby, dostávajú ku klientom. Máte predajne? Budete produkt šíriť virtuálne? Alebo prostredníctvom frančíz? Kanály budú ovplyvňovať vlastnosti, riadenie prevádzky, podporu a aj fakturáciu.
 7. Časť Vzťah s klientom popisuje spôsob akým bude klient používať produkt a akým mu budete pomáhať. Stretnete sa s ním osobne? Alebo budete mať samoobsluhu? Možno budete potrebovať komunitu. Pre podporu vzťahov možno budete potrebovať ďalšie produkty alebo služby.
 8. Štruktúra nákladov popisuje či biznis plán je zameraný na zníženie nákladov (cost driven) alebo preferuje vytváranie hodnôt (value driven).
 9. Plánujete zarábať na licenciách? Alebo základný produkt bude šírený zdarma a dodatočné vlastnosti budú platené? Bude možné produkt prenajať? Alebo ho jednoducho predáte bez ďalšej starostlivosti? Na tieto otázky vám má kedykoľvek odpovedať práve časť Toky príjmov.

Ako vytvoriť Business Model Canvas

Business Model Canvas je popísaný produktovým manažérom, zástupcami obchodu a marketingu. Jeho príprava vyžaduje čas a trpezlivosť. Nie je neobvyklé ak dobrý business model canvas vznikne počas obdobia niekoľkých mesiacov. Spracujte ho počas viacerých brainstorming stretnutí. Dajte si medzi nimi prestávky, aj niekoľko dní. Nechajte ho zavesený v miestnosti tak, aby ste sa mohli k nemu vrátť keď vás napadne ďalšia myšlienka. Nalepte ju na canvas na lístočku. V pravidelných intervaloch si prejdite spolu lístočky a upravte canvas. Predovšetkým sa snažte ho zjednodušiť, zostručniť tak, aby sa z neho nestratila podstatná hodnota.

Čím bude canvas stručnejší, tým viac bude zrozumiteľnejší a zapamätateľnejší. Prejaví sa to predovšetkým počas vývoja produktu vo forme validácie zmyslu každej ďalšej vlastnosti, ktorú budete chcieť do produktu pridať.