Scrum master

Scrum MasterScrumMaster je zodpovedný za odstránenie problémov až do úrovne, kedy tím je schopný splniť ciele a dodať požadované výsledky.

ScrumMaster je podporu agilného tímu umožňujúcou efektívnu prácu na požiadavkach daných produktovým vlastníkom. Chráni členov vývojového tímu od všetkých irelevantných úloh, ktoré prichádzajú z okolia organizácie. Scrum Master podporuje aj produktového vlastníka a klientov výchovou agilných praktík. Tímu pomáha s rýchlou a transparentnou identifikáciou obmedzení (impedimentov).

V čase, keď tím zvažuje prechod k agilným praktikám by mal byť jedným z kľúčových rozhodnutí výber ScrumMastra. Je zriaďovateľom agilných hodnôt a princípov a preto je dôležité, aby táto úloha bola obsadená niekým, kto disponuje agilným myslením. Každý kto verí v tieto hodnoty, princípy a správa sa ako vodca služobník, môže pôsobiť ako ScrumMaster. Vodca ako služobník (z diela Roberta Greenleafa) popisuje ako by mal vodca konať.

Vodca ako služobník v prvom rade slúži. Stará sa aby zabezpečil potreby iných ľudí s najväčšou prioritou, zameriava sa predovšetkým na rast a blaho ľudí a komunít, ku ktorým patrí. Kým tradičné vedenie vo všeobecnosti zahŕňa hromadenie a výkon moci jedným z vrchu pyramídy, vodca služobník sa o moc delí a pomáha druhým rozvíjať sa a plniť čo najlepšie výkony.

Zodpovednosti ScrumMastra

 • Porozumenie Agile a Scrum.
 • Pomoc ľuďom pochopiť Agile aj Scrum.
 • Vedenie ľudí pri zavádzaní Agile.
 • Facilitácia tímu.
 • Podpora tímu.
 • Proces vývoja a optimalizácia toku hodnoty.
 • Odstraňovanie zbytočností.
 • Identifikácia a odstraňovanie obmedzení.
 • Transparentnosť stavu vývoja.
 • Koordinácia tímu s inými tímami prostredníctvom ich ScrumMastrov.
 • Definícia a udržiavanie minimálnych štandardov agilných praktík a procesov.
 • Vzdelávanie a mentoring členov tímu o agilných praktikách.
 • Podpora komunikácie v tíme.
 • Komunikácia a koordinácia aktivít s líniovým manažmentom.
 • Vedenie jednotlivých scrum ceremónií.
 • Správa fyzickej tabule a elektronického nástroja pre riadenie projektu. (ScrumDesk, JIRA, atď.)
 • Pomoc tímu s tímovými pravidlami a dozor ich dodržiavania.
 • Vytváranie a podpora interných komunít, napr. komunitu ScrumMastrov.
 • Pomoc s minimálnymi firemnými štandardmi agilných praktík a procesu vývoja podporujúceho agile.
 • Transformácia firmy v spolupráci s manažmentom pri prechode na agilné praktiky. Je agentom zmeny.

Čo potrebuje ScrumMaster pre prácu

 • 50-100% kapacity pre scrum mastership.
 • Sedieť s tímom.
 • Podporu manažmentu.

Denné úlohy Scrum Mastra

Tabuľa úloh

 • Pracuje tím na tom, k čomu sa zaviazal?

 • Sú všetky user stories odhadnuté? Výskumné nemusia mať odhad.

 • Sú user stories rozdelené na konkrétne, malé, úlohy?

 • Ťahajú členovia tímu úlohy podľa poradia definovaného produktovým vlastníkom?

 • Snažia sa členovia tímu prácu najskôr dokončiť rozpracované a až potom pracovať na ďalšej úlohe?

 • Je tabuľa aktuálna?

 • Je na úlohách aktualizovaný zostávajúci čas?

 • Pridáva niekto nové požiadavky bez ich akceptácie tímom?

 • Sú všetky rozpracované úlohy priradené?

 • Je aktuálny aj stav v elektronickom nástroji?

 • Pripravuje produktový vlastník požiadavky pre ďalší sprint?

Problémy

 • Sú problémy a stav ich riešenia viditeľné?

 • Sú problémy priradené konkrétnym osobám?

 • Je manažment informovaný o organizačných obmedzeniach tímu?

BurnDown graf

 • Je BurnDown graf aktuálny?

 • Viete vysvetliť aktuálny stav implementácie?

 • Reaguje tím na meškanie správne?

Typické chyby

 • ScrumMaster by sa mal vyvarovať command & control praktík, „push“ aktivít. Aj v scrummastershipe by sa mal aplikovať „pull“, zapojenie členov tímu do aktivít, nie prikazovanie týchto aktivít.
 • Nepriradzovať úlohy jednotlivým členom tímu.
 • Nie je jeho primárnou úlohou tieto obmedzenia riešiť, zodpovedá za transparentnosť stavu riešenia týchto problémov.
 • Nechráni tím pred neriadenými zmenami.
 • Viac mu záleží na procesoch a metrikách než na spolupráci ľudí.
 • Chce neustále zvyšovať rýchlosť tímu (množstvo práce dokončenej za sprint) namiesto vyváženého a rovnomerného úsilia.
 • Rozhoduje čo je a čo nie je problémom, impedimentom.
 • Núti členov tímu pracovať na viacerých úlohách súčasne, nelimituje množstvo rozpracovanej práce.
 • Snaží sa o čo najrýchejší standup namiesto najhodnotnejšieho standupu.
 • Veľmi podrobná evidencia na kanban tabuli. Často dovolenky, choroby, atď.
 • Rozhoduje o náročnosti požiadavky napriek inému názoru tímu. Mal by tímu skôr ukázať podobné požiadavky, aby sa tím vedel sám zorientovať a rozhodnúť.

Vývoj ScrumMastra

Každý ScrumMaster prejde osobným vývojom cez tri základné štádiá. Prechod k ďalšiemu štádiu často trvá mesiace a vyžaduje si predovšetkým skúsenosti získané praxou a zlyhaním.

Scrum Master vývoj

Analýza pracovného miesta

Ľudia a komunikácia Podporovať aktivity v Scrum komunite

Identifikácia prostriedkov, nápadov v rámci tímu na podporu budovania v rámci Scrum komunity, idei z externého prostredia na podporu internej komunity.

Chápať vnútornú hodnotu ľudského faktora, záujem o osobný profesionálny rast jednotlivcov, návrh pre profesijný rast a podpora myšlienok.

Schopnosť výberu agilných nástrojov

Technická/

technologická schopnosť

Schopnosť budovať komunitu

Počúvať a liečiť členov tímu

Počúvať členov tímu a podporovať ich, vnímať prostredie aj bez potrebnej intervencie, venovať pozornosť tomu, čo zostáva nevypovedané a schopnosť identifikovať reč tela.

Pomôcť členom tímu riešiť ich problémy a konflikty vo vzťahoch, povzbudiť a podporiť osobný rozvoj každého jednotlivca, čo vedie k obchodnej kultúre.

Tímová orientácia
Spolupráca so zákazníkom Byť empatický

Porozumieť a vcítiť sa do druhých, vnímať členov nielen ako zamestnancov, ale aj ako ľudí, ktorí potrebujú rešpekt a uznanie pre svoj osobný rozvoj, čo prispieva ku konkurenčnej výhode v podnikaní.

Emocionálna inteligencia
Mať povedomie

Získať potrebné povedomie a sebauvedomenie, vyobraziť situáciu z integrovanej holistickej pozície, čím získava ScrumMaster porozumenie etiky a hodnôt člena tímu a dokáže ho usmerniť v prospech organizácie.

Moc a postavenie nevyužíva ScrumMaster na vynútenie disciplínu a rešpektu, snaží sa presvedčiť tých, ktorých koordinuje a zdôrazňuje výhody daného fungovania.

Induktívne riešenie

Selektívna pozornosť

Vizualizácia

Vnímanie etiky a organizačnej kultúry

Reakcia na zmaenu Byť prezieravý

Schopnosť predvídať pravdepodobný výsledok situácie a identifikovať budúce následky.

Sociálna vnímavosť

Dedukčné riešenie

Byť koncepčný

Myslenie presahuje denno-dennú realitu, ScrumMaster by mal byť schopný vidieť za hranice operatívnych aktivít a priespievať (nevykonávať) k dlhodobým prevádzkovým aktivitám.

Koncepčná schopnosť
Funkčný systém Schopnosť koučovať

Vzájomná kauzalita, efektívne zapojenie sa do konfliktu, moderovanie, diskusia pre efektívnu komunikáciu, retrospektíva a následná revízia návrhov, účasti.

Identifikácia problému.

“Servant leadership – vodca ako služobník”

Výber z blogu pre Scrum Mastra

Viac pre Scrum mastrov:

Princípy Scrum

Denný stand-up

Sprint review

Retrospektíva

Impedimenty

Metriky

AGILE ToolboX

Nastavenie Jira Agile

Na stiahnutie

Naše tréningy